POROZUMIENIE Z URZĘDEM MIASTA

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie,

informujemy, że 15 kwietnia 2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Miastem Zielona Góra – Urząd Miasta Zielona Góra a Właścicielami Niepublicznego Przedszkola Nibylandia w Zielonej Górze, zgodnie z którą
od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r., jednak nie dłużej niż do uchylenia zawieszenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
nie będzie się w Nibylandii pobierać czesnego ani innych opłat związanych ze świadczeniem działalności dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej
od rodziców lub opiekunów prawnych dzieci korzystających z usług Przedszkola
w zamian za wsparcie otrzymane od Miasta w stanie epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W praktyce oznacza to, że do czasu odwołania zawieszenia pracy przedszkola nie będą wystawiane rachunki i będziecie Państwo opłacać czesnego!